logo

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Slijterij De Kabouter Verkoop en levering van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Slijterij De Kabouter.
 

Laatst gewijzigd op: 8 februari 2021

 • Definities
  • Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
  • Slijterij De Kabouter: handelsnaam van Squap Drankendistributeurs B.V., gevestigd aan Jozef Israëlsplein 4, 9718 EN, Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63298104, ook te vinden op www.slijterijdekabouter.nl.
  • Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  • Offerte: een schriftelijk aanbod van Slijterij De Kabouter.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Slijterij De Kabouter een Overeenkomst heeft gesloten.
  • Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Slijterij De Kabouter zijn Producten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  • Partij(en): Slijterij De Kabouter en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
  • Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
  • Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
  • Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Toepasselijkheid en interpretatie
  • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Slijterij De Kabouter, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Slijterij De Kabouter heeft aanvaard.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Alle Offertes en andere aanbiedingen van Slijterij De Kabouter zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Slijterij De Kabouter en het voldoen aan de daarbij door Slijterij De Kabouter gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slijterij De Kabouter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  • Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Slijterij De Kabouter zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Slijterij De Kabouter direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Slijterij De Kabouter Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Slijterij De Kabouter te leveren Producten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Slijterij De Kabouter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Slijterij De Kabouter worden verstrekt.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Slijterij De Kabouter het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
  • Slijterij De Kabouter is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.
 • Duur en einde van de Overeenkomst
  • De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten
  • Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
  • Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
  • In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Slijterij De Kabouter uit de opzegging voortvloeien. Slijterij De Kabouter zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Slijterij De Kabouter te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Slijterij De Kabouter over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
  • Slijterij De Kabouter mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
 • Opdrachtgever failliet is verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 • de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
  • Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.
 • Prijs en betaling
  • Opdrachtgever betaalt Slijterij De Kabouter het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Slijterij De Kabouter genoemde prijzen zijn in euro's.
  • Alle door Slijterij De Kabouter genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
  • Voor zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 8 dagen.
  • Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Slijterij De Kabouter het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
  • Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Slijterij De Kabouter gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Slijterij De Kabouter Opdrachtgever een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  • Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  • Slijterij De Kabouter kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Slijterij De Kabouter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Eigendomsvoorbehoud
  • Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Slijterij De Kabouter aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Slijterij De Kabouter zolang Slijterij De Kabouter geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.
 • Verplichtingen Opdrachtgever
  • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Slijterij De Kabouter worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.
  • Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Slijterij De Kabouter kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
  • Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Slijterij De Kabouter en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
 • Meerwerk
  • Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Slijterij De Kabouter mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
  • Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
  • Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
  • Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Slijterij De Kabouter zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Slijterij De Kabouter stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
 • Levering en levertijd
  • Door Slijterij De Kabouter genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Slijterij De Kabouter behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
  • Slijterij De Kabouter blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Slijterij De Kabouter, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.
 • Garantie
  • Slijterij De Kabouter staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Slijterij De Kabouter gegrond wordt geacht. Slijterij De Kabouter zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
  • Een door Slijterij De Kabouter, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
  • De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Slijterij De Kabouter heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.
 • Intellectuele Eigendomsrechten
  • De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Slijterij De Kabouter verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Slijterij De Kabouter.
  • Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Slijterij De Kabouter en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.
 • Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
  • Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.
 • Aansprakelijkheid
  • Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.
  • De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Slijterij De Kabouter.
  • Slijterij De Kabouter zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Slijterij De Kabouter kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
  • Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Slijterij De Kabouter van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
  • De totale aansprakelijkheid van Slijterij De Kabouter voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Slijterij De Kabouter, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.
  • Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Slijterij De Kabouter aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
  • Aansprakelijkheid van Slijterij De Kabouter jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Slijterij De Kabouter gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Slijterij De Kabouter meldt.
  • De aansprakelijkheid van Slijterij De Kabouter met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Slijterij De Kabouter onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Slijterij De Kabouter ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Slijterij De Kabouter in staat is adequaat te reageren.
  • Opdrachtgever vrijwaart Slijterij De Kabouter voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
  • Slijterij De Kabouter kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Slijterij De Kabouter in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Slijterij De Kabouter is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
  • Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
  • Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.
 • Wijziging Algemene Voorwaarden
  • Slijterij De Kabouter behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  • Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.slijterijdekabouter.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Slijterij De Kabouter kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  • Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Slijterij De Kabouter. Slijterij De Kabouter kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Slijterij De Kabouter de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 • Slotbepalingen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slijterij De Kabouter gevestigd is.
  • Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  • Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  • Slijterij De Kabouter is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Slijterij De Kabouter of de bedrijfsactiviteiten van Slijterij De Kabouter overneemt.

 

Naam: Slijterij De Kabouter
Adres: Jozef Israëlsplein 4, 9718 EN, Groningen
E-mailadres: [email protected]
Telnr.: +31 50 313 35 69